February 25, 2020

梦想作大事业,人或笑之,以为无益,其实不然

梦想作大事业,人或笑之,以为无益,其实不然。天下多少事业,皆起于一二人之梦想,今日大患,正是无梦想之人耳。

——《藏晖室札记节录》